w toku szczegółowej analizy dostępnych dowodów wykazano