Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Publikacja przedstawia korzyści płynące dla przedsiębiorców w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w walce z zatorami płatniczymi (wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.). Przyjęte rozwiązania zmierzają do ograniczenia zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom. Główne rozwiązania ustawy to: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych, ulga na złe długi w PIT i CIT. Monografia została podzielona na rozdziały tematyczne, w których omówione zostały nowe rozwiązania prawne. Dodatkowo z uwagi na możliwość sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej omówiono aspekty dotyczące sukcesji oraz przejścia na następcę lub zbywcę zobowiązań przedsiębiorstwa. Spis treści:WprowadzenieCZĘŚĆ IRozdział 1. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany w prawie publicznymKacper ŁadaWstęp1. Zmiany w zakresie prawa publicznego2. Definicja legalna nabywcy przedsiębiorstwa. Koncesje, licencje, zwolnieniaPodsumowanieRozdział 2. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany w prawie prywatnymJoanna Wroczyńska1. Cel regulacji ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej1.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza w statystykach2. Zmiany w zakresie prawa prywatnego2.1. Przedsiębiorstwo w spadku2.2. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku3. Zmiany wprowadzone w innych aktach prawnych3.1. Ustawa Kodeks cywilny3.2. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego3.3. Ustawa Prawo bankowe3.4. Ustawa Prawo o notariacie3.5. Ustawa Kodeks pracyPodsumowanieRozdział 3. Nabywca przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstwMaja Laura ChoszczWstęp1. Określony podmiot jako nabywca przedsiębiorstwa2. Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa3. Sprzedaż na rzecz spółki4. Przekazanie przedsiębiorstwa w darowiźnie5. Nabycie przedsiębiorstwa w spadku6. Zwolnienie z obowiązku podatkowego7. Kwestie obowiązków i odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa8. Skutki sprzedaży przedsiębiorstwaRozdział 4. Zmiany w instytucji przedstawicielstwa wprowadzone 1 stycznia 2020 r.Magdalena Auzbiter, Borys HoryzaWstęp1. Instytucja przedstawiciela2. Zmiany w przedstawicielstwie wprowadzone przez ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych2.1. Prawo przedsiębiorców3. Zmiany w przedstawicielstwie wprowadzone przez ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych4. Zmiany w przedstawicielstwie wprowadzone w postępowaniu cywilnym5. Zmiany przedstawicielstwa w ustawie Prawo o notariacie6. Zmiany przedstawicielstwa w ustawie o podatku dochodowymPodsumowanieCZĘŚĆ IIRozdział 5. Zatory płatnicze – ocena funkcjonowania nowych przepisówMagdalena Agnieszka Zawisza Wstęp1. Zakres przedmiotowy2. Zakres podmiotowy3. Wprowadzone zmiany3.1. Zmiana tytułu ustawy3.2. Wysokość odsetek ustawowych w transakcjach handlowych3.3. Terminy zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny3.4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych3.5. Rekompensata3.6. Odwrócenie ciężaru dowodu3.7. Obowiązek ujawnienia informacji3.8. Kary pieniężne dla podmiotów nadmiernie opóźniających się w transakcjach handlowych3.9. Doprecyzowanie katalogu praktyk płatniczych rażąco nieuczciwych wobec wierzyciela3.10. Szczególne uprawnienia wierzyciela w transakcji, w której ustalono nadmiernie wydłużony termin płatności3.11. Termin na ustalenie, czy okres zapłaty w umowie jest nieuczciwy3.12. Nieważność zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, czy termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela3.13. Możliwość odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, w której termin zapłaty przekracza 120 dni3.14. Identyfikacja dużego przedsiębiorcy3.15. Przepisy przejściowe i końcowe4. Zmiany w innych aktach prawnych4.1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4.2. Prawo zamówień publicznych4.3. Kodeks postępowania cywilnego4.4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych4.5. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych4.6. Ordynacja podatkowa4.7. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne4.8. Ustawa o finansach publicznychPodsumowanieRozdział 6. Nowe uprawnienia UOKiK wprowadzone przez ustawę o zatorach płatniczychKonrad Biskup1. Oświadczenie o statusie kontrahenta oraz obowiązek przedstawienia sprawozdania2. Uprawnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówCZĘŚĆ IIIRozdział 7. Rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należnościStanisław GrzegórzkoWstęp1. Cel wprowadzenia regulacji2. Wysokość rekompensaty3. Maksymalny termin zapłatyPodsumowanieCZĘŚĆ IVRozdział 8. Aspekty podatkowe ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczychGrzegorz Sawicki1. Charakterystyka prawa do ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych1.1. Wstęp1.2. Zastosowanie ulgi na złe długi i jej charakterystyka1.3. Zasady dokonywania pomniejszenia podstawy opodatkowania u wierzyciela1.4. Zasady dokonywania zwiększenia podstawy opodatkowania przez dłużnika1.5. Konsekwencje uregulowania zobowiązania przez dłużnika po zastosowaniu przez wierzyciela ulgi na złe długi1.6. Przepisy przejściowe2. Rekompensata za poniesione koszty związane z odzyskaniem należności2.1. Wstęp2.2. Charakterystyka rekompensaty2.3. Wysokość rekompensaty2.4. Konsekwencje podatkowe otrzymanej rekompensaty

zegar ścienny drewniany, elementals, książki fantasy romans dla dorosłych, uklad elle kennedy, se liga, książka erotyczna, w rękach wroga, lol obrazek, slim shady, 365 zabaw z klockami lego, mit charyzmy

yyyyy

Pozostałe poradniki